App Store Google Play Instagram Facebook
666 69 71 96
PARTIDAS ABIERTAS
No hay registros Ver más
RANKING
CC
1 - CLIENTE CONTADO
Nivel: 6.0
CG
1 - CECILIA GIUNIPERO
Nivel: 6.0
CP
2 - Cristina Pozo Villarrubia
Nivel: 6.0
KM
2 - Kückelhaus Marc Willi
Nivel: 6.0
MR
3 - miquel rigo Marín
Nivel: 6.0
Ver más
Facebook

Información

LIGA MASCULINA, FEMENINA Y MIXTA TORNEOS Y AMERICANAS TWISTER Y BREAKFAST.

¿Cansad@ de tener que elegir donde jugar cada finde?

Deja de preocuparte, en TPC reunimos todas las modalidades que estabas buscando

CAMPEONATOS DISPONIBLES

- Organiza: CECILIA
- Fecha inicio: 01/10/2022 - Fecha fin: 30/06/2023

RANKING DE INVIERNO

NORMES TEMPORADA 2022-2023

 • El sistema serà el mateix dels darrers anys. Grups de 4 parelles, puja una i baixa una altre.

El sistema será el mismo de los últimos años. Grupos de 4 parejas, sube una y baja otra.

 • El preu per ronda (3 partits) será de 19 €, que s´haurán d`abonar al momento d´inscripció. Successivament, s’abonará el mentat import amb anterioritat de l’inici de cada ronda.

El precio por ronda (3 partidas) será de 19€, que se abonarán al momento de la inscripción. Sucesivamente, se abonará el importe mencionado anteriormente al inicio de cada ronda.

 • Tots els partits es disputaran al millor de 3 sets amb tie-breack, donant per finalitzada la partida a la primera parella que aconsegueix-hi guanyar els 2 primers sets (2-0).

Todos los partidos se disputarán al mejor de 3 sets con tie-breack, dando por finalizada la partida a la primera pareja que consiga ganar los 2 primeros sets (2-0).

 

 • El sistema de puntuaciò serà el següent:

El sistema de puntuación será el siguiente:

 

 • Partit guanyat per 2 sets a o : 4 punts pel guanyador i 0 punts pel perdedor

Partido ganado por 2 sets a 0: 4 puntos para el ganador y 0 puntos para el perdedor

 

 • Partit guanyat per 2 sets a 1 : 3 punts pel guanyador i 1 punt pel perdedor

Partido ganado por 2 sets a 1: 3 puntos para el ganador y 1 punto para el perdedor

 

 • En cas de que una parella guanyi les 3 partides, puja directa.

En caso de que una pareja gane las 3 partidas, sube directa.

 

 • En cas de que una parella perdi ses 3 partides baixa directa.

En caso de que una pareja pierda las 3 partidas baja directa.

 

 • En cas d´empat a punts entre dues parelles, es desfarà l´empat atenent a l´enfrontament directe entre elles.

En caso de empate a puntos entre dos parejas, se deshará el empate atendiendo a enfrentamiento directo entre ellas.

 

 • En cas d´empat a punts entre 3 parelles, es desfarà l´empat atenent als resultats obtinguts en l´enfrontament directe entre aquestes 3 parelles. En aquest cas, per desfer l´empat es tendrà en compte: en primer lloc el nombre de partits guanyats per cada parella, en cas que l´empat persistìs, nombre de sets guanyats i, en cas de que  l´empat seguis sense desfer-se, el diferencial entre el nombre de jocs guanyats i perduts per cada parella.

En caso de empate a puntos entre 3 parejas, se deshará el empate atendiendo a los resultados obtenidos en el enfrentamiento directo entre estas 3 parejas. En este caso, para deshacer el empate se tendrá en cuenta: en primer lugar el número de partidos ganados por cada pareja, en caso de que el empate persista, número de sets ganados y, en caso de que el empate siguiera sin deshacerse, el diferencial entre el número de juegos ganados y perdidos por cada pareja.

 

 

 • Es dona la possibilitat de canviar les partides, sempre consensuant una nova data amb la parella rival i amb el club. A mès a més, es dona una semana adicional per a recuperar possibles partides ajornades.

Se da la posibilidad de cambiar las partidas, siempre consensuando una nueva fecha con la pareja rival y con el club. Además, se da una semana adicional para recuperar posibles partidas aplazadas.

 

 • En cas de que sigui impossible canviar la partida, el company del jugador que no pot presentar-se a la partida podrà jugar amb un sustitut. El sustitut sempre haurà de ser un jugador del rànquing de divisiò inferior. En el cas de que el substitut no sigui un participant s´haurà de consultar a la parella rival si accepta el substitut o no.

En caso de que sea imposible cambiar la partida, el compañero del jugador que no puede presentarse a la partida podrá jugar con un sustituto. El sustituto siempre deberá ser un jugador del ranking de división inferior. En el caso de que el sustituto no sea un participante deberá consultar a la pareja rival si acepta el sustituto o no.

 

 • Els canvis de partits s´han d´efectuar durant la primera setmana posterior a la publicaciò de la nova ronda.

Los cambios de partidos se han de efectuar durante la primera semana posterior a la publicación de la nueva ronda.

 

 • Recordar-vos tambè que els dissabtès sòn un bon dia per a recuperar possibles partides ajornades.

Recordaros también que los sábados son un buen día para recuperar posibles partidas aplazadas.

 

 • Qualsevol aspecte no contemplat en les anteriors normes serà resolt ùnica i exclusivament per part de l´organitzaciò.

Cualquier aspecto no contemplado en las anteriores normas será resuelto ùnica y exclusivamente por parte de la organización.

 

 • Tots els suggeriments per part dels participants del ránking seran ben rebuts i es tendran en compte de cara a millores futures.

Todas las sugerencias por parte de los participantes del ránking serán bien recibidas y se tendrán en cuenta de cara a mejoras futuras.

 

 • Esperam que l´acompliment d´aquestes normes garanteixin el bon funcionament del ránking i una agradable convivéncia entre tots el seus participants.

Esperamos que el desempeño de estas normas garanticen el buen funcionamiento del ránking y una agradable convivencia entre todos sus participantes.

CAMPEONATOS DISPONIBLES

No hay registros.